بررسی برچسب

‌آثار احیاء شب قدر

آیا صحت دارد کهمی گویند هر کس در شب قدر بیدار بماند و دعای جوشن کبیر بخواند حالتی…

مستفاد از روایات بخشیده شدن گنهکاران در تمامی شب و روزهاست. اما در برخی از شب و روزها و بعضی از زمانها زمینه برای استجابت دعا و طلب بخشش از خداوند متعال بیشتر است که از…