بررسی برچسب

گناه

چرا نباید گناه کنیم؟

چرا نباید گناه کنیم؟ گناه نافرمانی از دستورات خدا است و به سخن دیگر انجام کاری که خدا از آن نهی کرده یا ترک کاری که به انجام آن فرمان داده است. گناهان را به دو…