بررسی برچسب

گل

گل ارمنی چه خواصی دارد؟

گل ارمنی چه خواصی دارد گلي است به رنگ سرخ مايل به خاکي . زرگران آن را در رنگ دادن طلا به کار مي برند .گل آلاني تأثيرش به گل ارمني نزديک است . مزاج :سرد و خشک خاصيت…