بررسی برچسب

کوسه

آیا کوسه حلال گوشت است؟

ملاک در حلال بودن ماهیان دریایی این است که پولک یا به عبارت فقهی (فلس) داشته باشند. مدتی است که بعضی ادعا کرده اند که کوسه که یکی از ماهیان درنده خو است پولک دارد! حال…

خواب دیدن کوسه

کوسه کوسه در رویاهای ما نوعا دشمنی است که تا به سراغش نروید و به حریم او نزدیک نشوید خطری ایجاد نمی کند . چنانچه در خواب خود را با کوسه ای رو به رو ببینید با دشمنی…