بررسی برچسب

کنیز

چرا کنیز بر مرد خانه حلال است؟

چرا کنیز بر مرد خانه حلال است؟ بر اساس معارف اسلامي تنها راه حلال شدن رابطه جنسي بين دو نفر عقد ازدواج نمي باشد و علاوه بر آن به صورت مشروط و با ضوابط خاصي اين رابطه…