بررسی برچسب

کلیسا

حکم نماز خواندن در کلیسا چیست؟

حکم نماز خواندن در کلیسا چیست؟ پرسش وقتی که دوستان مسیحی از شما می خواهند که با آنها به کلیسا بروید، آیا می شود به کلیسا رفت و در آن جا نماز خواند و یا با خدا مناجات…