بررسی برچسب

کارگر

عرق جبین و کدّ یمین

عرق جبین و کدّ یمین 1_ کد به تشدید دال به معنای سعی و تلاش و زحمت است و یمین به معنای دست راست است . 2_ معنای عبارت زحمت و تلاش دست انسان است و منظور از ان تلاش کردن…