بررسی برچسب

کاتار

کاتار ها چه فرقه ای بودند؟

کاتار : برگرفته از واژه یونانی katharoi به معنای پاک و خالص اطلاقی است فرقه ای مسیحی که در اواخر قرن دوازدهم در ناحیه ای از جنوب فرانسه به نام لانگدوک شکل گرفت.…