بررسی برچسب

پیری

پیری

پیری یک روز از ملا پرسیدند که چرا اینقدر پیر شده است؟ ملا با تعجب گفت: که اشتباه می کنید زور من با جوانیم اندکی فرق نکرده است. چونکه آن زمان در گوشه حیات خانه ما یک…