بررسی برچسب

پلید

ذات پلید را چه کسی آفریده است؟

خداوند در قرآن فرموده است كه ذات پلید را، او نيافريده پس با توجه به اين كه آفريننده مطلق خداوند است، چه كسي آن را آفریده است؟ پاسخ: بر اساس آيه فطرت، خداوند هر كس…