بررسی برچسب

پدر و مادر

حقوق والدین در صحیفه سجادیه

حقوق والدین در صحیفه سجادیه آثار ناسپاسی از والدین 1. سلب عدالت یکی از آثار ناسپاسی به والدین دور شدن از خصلت پسندیدۀ عدالت است. شخصی به امام صادق(علیه السلام) عرضه…