بررسی برچسب

وحی

وحی تکوینی و تشریعی چیست؟

وحی تکوینی و تشریعی چیست؟ وحی در لغت به معنای آگاهانیدن یا سخن گفتن پنهانی و یا الهام، طلب، اشاره سریع رمزی، رؤیا و... میباشد که به دو قسم کلی قابل تقسیم است: وحی…

وحی و معجزه چه تفاوتی دارند؟

وحی حقیقتی خارق العاده است که برای انسان درک شدنی نیست برخلاف معجزه که کاری خارق العاده است که انسان می تواند آن را مشاهده و درک کند از این رو ، برای اثبات وحی نیاز…