بررسی برچسب

نوزاد

خواب دیدن نوزاد

نوزاد ۱ـ دیدن نوزادی تازه متولد شده در خواب ، علامت آن است که بزودی سرگرمیها و شادیهای لذتبخشی تجربه خواهید کرد . ۲ـ اگر دختری خواب ببیند نوزادی دارد ، نشانه آن است…