بررسی برچسب

نماز میت

چرا نماز میت وضو ندارد؟

چرا نماز میت وضو ندارد؟ نماز خواندن بر میت و شیوه اجراي آن يك امر عبادي و تعبدي است. در امور تعبدي ما تابع دليل و حجّت شرعي هستيم. چون در مورد نماز دستوري از طرف شارع…