بررسی برچسب

نماز قضا

نماز قضای پدر بر دختر

قضای نماز میت بر پسر بزرگتر واجب است اما اگر شخص ديگري چون دختر ميت يا حتي فرد بيگانه اي - به هر دليل - عبادتها و از جمله نمازهاي ميت را از طرف او قضا نمايد، باز هم صحيح…