بررسی برچسب

نماز قضا شده

احکام نماز قضا

سوال: تکلیف کسی که موفق به انجام نمازهای قضایش نشده است،‌ چیست؟پاسخ: اگر فرد مکلفی نتوانست نمازهای قضا شده را به جا آورد، باید وصیت کند که آنها را به نیت او…