بررسی برچسب

نزول قرآن

با توجه به اینکه ملایکه بعد زمانی و مکانی ندارند نزول آنها در شب قدر که زمان معینی…

الف ) در این سوال نزول فرشتگان همسان با نزول و فرود آمدن باران که سیر مکانی از بالا به پایین است انگاشته شده است . در حالی که نزول و مشتقات آن مانند انزال ، تنزیل ، تنزل…

چرا قرآن در مدت ۲۳ سال نازل شد؟

در سوره اسراء آیه ۱۰۶ خداوند می فرماید: «و قرانا فرقناه لتقراه علی الناس علی مکث و نزلناه تنزیلا; قرانی که آیاتش را از هم جدا کردیم تا آن را با درنگ بر مردم بخوانی و آن…