بررسی برچسب

نجم رازی

شیخ نجم رازی دایه

شیخ نجم رازی دایه که بود؟ نجم‌ رازی معروف به نجم‌الدین دایه، از اصحاب و مریدان شیخ نجم الدین کبری بود. نام او چنان‌که در مقدمه مرصاد العباد و در ابتداى منارات…