بررسی برچسب

نجس

فرق بین نجس و کثیف چیست؟

فرق بین نجس و کثیف چیست؟ از نظر لغوی نجس به معنای پلیدی، مقابل طاهر، پلشتی، ناپاک، آلوده، می باشدو کثیف از نظر لغوی به معنای، ضد لطیف، انبوه شدن، ستبر شدن، غلیظ شدن، …