بررسی برچسب

نامحرم

درد و دل با جنس مخالف

یکی از دلایلی که دین انسان را از روابط بی چارچوب و خارج از شرع با جنس مخالف نهی می کند امکان آلوده شدن به گناه است چرا که انسان بدلیل غریزه ی جنسی و کششی که به صورت…