بررسی برچسب

موجودات

موجودات فضایی در قران,دین موجودات فضایی,موجودات فضایی واقعی,موجودات فضایی در ایران,موجودات فضایی در یاسوج,موجودات فضایی در ناسا,فیلم موجودات فضایی,آیا موجودات فضایی وجود دارند

راه اثبات وجود خدا چیست ؟

درتوصیف خداوند آمده است که خدا موجودی است که از نظر زمانی نامحدود است.هیچ مکانی وهیچ زمانی از وجود او خالی نیست ودرهمه زمانها و مکانها وجود دارد.

نظم و پدید آورنده نظم؟

اینکه در وجود خود ما و در وجود هر موجود زنده و در هر جزئی از اجزاء عالم نظمی عمیق برقرار است . ما بسیاری از این نظم ها را بی هیچ رنجی می توانیم دریابیم و به بسیاری از آن…