بررسی برچسب

مهارت نه گفتن

مهارت نه گفتن را بیاموزیم

افراد بر این باور هستند که کلمه(نه)باخود واکنش های شدیدی را به همراه دارد.ترس از ترد شدن و نادیده گرفته شدن بسیار شدید است ولی در واقع ضرر و آسیبی که که کلمه(بلی)آن هم به…