بررسی برچسب

منسوخ

حدیث منسوخ چیست؟

حديث منسوخ چيست؟ نمونه ای مثال بزنيد نسخ در لغت به معناي زائل شدن و از بين رفتن امري به چيزي ديگري مي باشد كه به دنبال آن چيز اولي مي آيد نظير زوال سايه كه با آمدن…