بررسی برچسب

ملاک های ازدواج

اولویت اول ملاک های ازدواج چیست؟

سلام. خواستگار زیاد دارم و می خواهم بدانم در بین معیارهای ازدواج، کدامیک از همه مهم تر است؟سلام پرسشگر محترمهمان طور که می دانید ازدواج، شرائط و تناسب لازم دارد، هماهنگی…