بررسی برچسب

معنویات

مادیات و معنویات چیست ؟

مادیات (امور دنیا) و معنویات چیست ؟ آیا معنویات آن است که از حواس پنجگانه ما بیرون باشد ؟ مادیات آن است که انسان را به آرمان های مادی و حیوانی برساند مانند تلاش…