بررسی برچسب

معارف اسلامی

ویژگی های یک مشاور موفق را بیان کنید.

دوست عزیز مطالبی فرموده اید قابل توجه است و مفاد آن حکایت از صفای باطن شما دارد .ابتداباید این نکته را متذکر شویم که مسیر کسب معارف الهی و رسیدن به قله رفیع ایمان مسیری…