بررسی برچسب

مشورت

ویژگی های یک مشاور موفق را بیان کنید.

دوست عزیز مطالبی فرموده اید قابل توجه است و مفاد آن حکایت از صفای باطن شما دارد .ابتداباید این نکته را متذکر شویم که مسیر کسب معارف الهی و رسیدن به قله رفیع ایمان مسیری…

مشورت با زنان چگونه است ؟

پرواضح است که مهم ترین هدف مشورت ، یافتن بهترین گزینه و شیوه های اجرایی است و لذا هر کس نمی تواند طرف مشورت قرار گیرد، زیرا گاه آنها نقاط ضعفی دارند که مشورت با آنها مایه…