بررسی برچسب

مسلمان

ایرانیان چگونه مسلمان شدند؟

ایرانیان چگونه مسلمان شدند؟ در ابتدا باید اشاره شود اسلام آوردن مردم ایران، به تدریج صورت گرفت. چنین نبود که همه مردم ایران در یک زمان مسلمان شدند مردم ایران در برابر…