بررسی برچسب

مسحیت

رستاخیز عیسی مسیح و الوهیت او

مسیحیان بر این باورن هستند که رستاخیز مسیح از بین مردگان، در نوع خود بی‌نظیر بوده و همین نوع رستاخیز سبب شده که شخصیت و وجود مسیح هم‌تراز با خدا شده و از…