بررسی برچسب

مرده

اگر دندان مصنوعی یا یک عضو مصنوعی متعلق به میت همراه او دفن نشود حکم آن چیست و آیا…

دندان مصنوعي لازم نيست با ميت دفن شود اما دنداني كه اصلي باشد اگر از او جداشده بايد با او دفن شود البته دنداني كه در زمان حيات از انسان جدا مي شود دفن كردن او مستحب است.…

خواب دیدن مرده

مرده اگر دید جامه خود به مرده داد، دلیل غم و اندوه است. اگر دید مدره ای قران به وی داد یا کتاب فقه، دلیل بر توفیق یافتن طاعت بود. اگر بیند مرده ای جامه می فروخت دلیل…

خواب دیدن مرگ

مرگ مرگ در خواب، به از بین رفتن لذّتها تعبیر میشود و بر گشایش زندگی برای کسی که زندگی بر او تنگ شده است، دلالت دارد و برای کسی که زندگی راحتی دارد، تعبیرش برعکس است.…

خواب دیدن مرده

مرده اگر بیند مرده جامه های نیک پوشیده بود، دلیل که با ایمان از دنیا رفته باشد. اگر مرده را با جامه های سفید بیند، دلیل که در آخرت حال او نیکو بود. اگر مرده را جامه های…

خواب دیدن مرده

مرده اگر بیند مرده او را چیزی داد از متاع دنیا، منفعت بود از جائی که امید ندارد. اگر دید مرده چیزی خوردنی به وی داد، دلیل که روزی حلال یابد.

خواب دیدن مرده

مرده مرده دوست و مهمان است و یدنش علتی برای ترس و وحشت در خواب نیست . اگر در خواب مرده ای را ببینید دوستی را ملاقات می کنید یا مهمانی برای شما می رسد. اگر مرده را در…

خواب دیدن مرده

مرده اگر بینداز درد پشت می نالید، دلیل که زنان بسیار کرده باشد و با پدر و خویشان بدی کرده باشد. اگر بیند با زنِ مرده مجامعت کرد، دلیل که از مال مرده چیزی به ویرسد. اگر…

خواب دیدن مرده

مرده دیدن صحبت با مردگان نیکو باشد دیدن سلام کردن به مرده شادی بود دیدن مرده در خواب از غم بیرون آید دیدن مرده در کنار خود زیادتی عیش بود

خواب دیدن مرده

مرده اگر دید از پس مرده شد، اگر آن مرده مصلح بود، دلیل که راه او گزیند، اگر مفسد بود، دلیل که بیمار شود و شفا یابد.

خواب دیدن مرده

مرده دیدن کفن مرده درخواب بر سه وجه است. اول: مال. دوم: ظاهرشدن مشکل. سوم: فساد دین.

خواب دیدن مرده

مرده اگر خواب بیند مرده آمده و او را می خواهد همراه خود ببرد .اگر با مرده همراه شد دلیل که در راه و روش اوست ولی اگر با او همراه نشد دلیل که از راه و روش او پیروی نمی…

خواب دیدن مرده

مرده اگر دید مرده زنده شد و معروف بود، دلیل مال است. اگر پادشاهی این خواب بیند، دلیل که علم و حکمت آموزد و از شغلی که طمع بریده بود باز یابد. اگر در خواب ببیند با…