بررسی برچسب

مجتهد

رد مظالم چیست؟

همه ما وقتی به گذشته خود نگاه می کنیم میبینم که زمانی که اطلاعات مذهبی ما کم بوده است یا اینکه به لحاظ رشد عقلی به رشد کاملی نرسیده بودیم،گاهی حقوق دیگران رو رعایت نمی…

برای انتخاب مرجع تقلید از چند نفر باید سؤال کرد که کدام مرجع تقلید را باید انتخاب…

آنکه دو نفر عالم عادل که می توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند یا اعلم بودن کسی را تصدیق کنند به شرط آنکه دو نفر عا لم عادل دیگر باگفته آنان مخالفت ننمایند ( خوئی ، تبریزی…