بررسی برچسب

مجازی

عاشق چه کسی است و عشق یعنی چه؟

از صداي سخن عشق نديدم خوشتر يادگاري كه در اين گنبد دوار بماند(1) عشق و علاقه و ضد آن يعني نفرت و انزجار در نهاد همه انسان ها نهفته است. عشق در لغت به معناي زيادي محبت…

نفس مطمئنّه چگونه نفسی است ؟

نفس مطمئنّه ، نفسی است که با علاقمندی و یاد پروردگارش سکونت یافته بدانچه او راضی است ، رضایت می دهد؛ و در نتیجه خود را بنده ای می بیند که مالک هیچ خیر و شرّ و نفع و ضرر…