بررسی برچسب

متقین

معنی واتقوا اللَّه

ترک گناه اولین قدم در مراعات تقوا است و لازمه ترک گناه هم، رعایت واجبات و ترک محرمات است و کسانی که چنین تلاشی در داشته باشند مورد تایید خدا قرار می گیرند.