بررسی برچسب

مبطلات روزه

چه اعمالی روزه را باطل میکند؟

سؤال: کسي که پيش از اذان صبح بدون نيت روزه خوابيده است، اگر پيش از ظهر بيدار شود و نيت کند، روزة او چه حکمي دارد؟ جواب: روزة او صحيح است چه روزة او واجب باشد چه مستحب. و…