بررسی برچسب

مایکون

علم ماکان و مایکون یعنی چه؟

علم ماکان و مایکون یعنی چه؟ مقدمه: علم ماکان یعنی علم و آگاهی نسبت به اموری که در زمان گذشته واقع شده مثلاً شخصی که نسبت به تاریخ گذشتگان عالِم است، علم به وقایع…