بررسی برچسب

لیله القدر

لیله القدر چه شبی از سال است ؟

اما لیل القدر چه شبی از سال است ؟ ( ( شکی نیست که چنین شبی تنها برخی از شب های سال است ، اما کدام شب ؟ در این که لیل القدر در ماه رمضان است تردیدی نیست ؛ چون جمع میان…

اگر خداوند در تمام جاها وجود دارد و حاضر است چرا میگویند در شب قدر درهای آسمان باز…

تردیدی نیست که حضور خدا مختص به زمان خاص و مکانی خاص نمیباشد، بلکه همه جا و در همه زمانها حاضر و ناظر است ولی اینکه چرا در برخی مکانها یا زمانها، تأکید بیشتری بر ارتباط…