بررسی برچسب

لا ریب فیه

«کتاب لاریب فیه» یعنی چه؟

«كتاب لاريب فيه» يعني چه؟ آيا به اين معنا است كه: كسي كه كتابي آورده، نمي تواند خودش از خودش تعريف كند و بگويد كه در اين كتاب شك و شبهه اي نيست، ديگران بايد از آن تعريف…