بررسی برچسب

قوت

آیا تمایل به اسلام فطری است ؟

اگر انسانها به فطرت خود واگذاشته شوند و مانعی بر سر راه تمایل و درک فطری آنان پدید نیاید ، به اسلام گرایش پیدا می کنند و مجذوب معارف والای آن می گردند . آری شرط گرایش ،…