بررسی برچسب

قسم

قسم خوردن به غیر لفظ جلاله

قسم یاد کردن، یکی از واقعیات انکارناپذیر و متداول در بین مردم است که به جهات مختلف مانند تأکید بر راستی و حقانیت و یا دلیلی بر بی‌گناهی، از آن استفاده می‌شود. اما این‌که…