بررسی برچسب

فزت و رب الکعبه

هنگامی که ضربه شمشیر ابن ملجم ملعون بر سر مبارک امام علی(ع) فرود آمد، حضرت فرمود:…

پاسخ سؤال شما با ذکر چند نکته روشن میگردد: ۱- سیر معنوی انسان به سوی خداوند هیچ گاه تمام شدنی نیست؛ بنابراین نمیتوان مرتبهای را تصور کرد که سالکان الیالله در آن مرحله…