بررسی برچسب

فرزندان

برخورد ما در برابر ناسزای شدید پدر و منت گذاشتن او نسبت به خرجی ای که بما می دهد…

برخورد ما در برابر ناسزای شدید پدر و منت گذاشتن او نسبت به خرجی ای که بما می دهد چگونه باید باشد؟ برای بقاء و جاویدان ماندن ملتها همبستگی خاصی بین افراد آنها لازم است…

شیطان چیست؟

تنها شیطان نیست که به اغوا و وسوسه انسان ها می پردازد ؛ بلکه ذریه او و اعوان او که از آنها به خیل و رجل ( سوارگان و پیاده گان ) تعبیر شده است ، وی را کمک می دهند .

نقش شیطان چیست؟

در مورد آیه کریمه ثم لاتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم ؛ سپس هر آینه از جلو و پشت سر و راست و چپ آنان می آیم » . از برخی روایات استفاده می شود که…

حضرت شیث (علیه السلام) که بود؟

حضرت شیث ( علیه السلام ) از فرزندان حضرت آدم ( علیه السلام ) و وصیّ آن حضرت بود . آدم ( علیه السلام ) به حضرت شیث ( علیه السلام ) سفارش کرد که علم و مقام وصایت خود را…