بررسی برچسب

فال

فال حافظ درست است؟

توقع ما از حافظ آن است كه به شيريني ابيات و سخنانش، تلخي هاي روزگار از كام ما بزدايد و با شيريني سخنانش، انديشهاي نو و معرفتي تازه در ما بيافريند.