بررسی برچسب

غرور

علت غرور چیست ؟

بر اساس آیات قرآن ، شیطان عامل دوم این فریب است . از شهوات و امیال و مطالب باطل را به خاطر توجیه مقاصد خویش حقیقت جلوه می دهد

علت غرور چیست؟

غرور به معنی فریفته شدن است. عامل غرور، ذهنیت اشتباهی است که آدمی به خودش بسیار خوش گمان، بلکه مطمئن باشد.بر اساس آیات قرآن، شیطان عامل دوم این فریب است. از شهوات و امیال…

شعوبیّه چه فرقه ای است ؟

شعوبیّه فرقه ای است که در عهد امویان و اوایل عبّاسیان در مقابل غرور مفرط و تعصّب نژادی اعراب ظهور کرد . آنان منکر تفوّق نژادی عرب بر سایر اقوام و شعوب بودند .

مبلّغان و خطر غرور

منصور كيانينراقی در معراج السعادة بیان رسا و مستوفاتی در باب غرور دارد، ضمن اینکه غرور را منشأ اکثر آفات و شرور دانسته آن را مخصوص یک ظایفه نمی داند، بلکه معتقد است طوائف…

ربا را توضیح دهید؟

لطفاً ربا را توضيح دهيد؟ پاسخ: ربا دو گونه است: 1) رباي در قرض. اگر قرضي كه شخص به ديگري مي‌دهد مشروط به شرطي باشد كه به نفع قرض دهنده است ربا محسوب مي‌گردد. مثلاً شرط…

شرکت در چه صورتی صحیح است؟

شركت در چه صورتي صحيح است لطفاً توضيح دهيد؟ پاسخ: اگر دو نفر بخواهند با هم شركت كنند، ‌چنانچه قبل از خواندن عقد شركت يا بعد از آن هر كدام مال خود را با مال ديگري به طوري…