بررسی برچسب

عمر رسول اكرم(ص)

چرا پوشیدن لباس سیاه مکروه است؟

ابتدا باید دقت داشت که پوشیدن لباس سیاه به طور مطلق مکروه نیست. آنچه روشن تر است، کراهت آن در نماز است، که نسبت به آن نیز استثناهایی بیان شده است. از جمله اینکه بعضی از…