بررسی برچسب

عشق الهی

عاشق چه کسی است و عشق یعنی چه؟

از صداي سخن عشق نديدم خوشتر يادگاري كه در اين گنبد دوار بماند(1) عشق و علاقه و ضد آن يعني نفرت و انزجار در نهاد همه انسان ها نهفته است. عشق در لغت به معناي زيادي محبت…