بررسی برچسب

عالم

عالم دینی,عالم کیست,عالم معنی,تعریف عالم,عالم هستی,عالم دینی کیست,عالم قبر,صفت عالم

درباره عالم « ذر» توضیح دهید ؟

-در آیات به طور کلی و سر بسته بیان شده است که از فرزندان آدم پیمان بر ربوبیّت خداوند گرفته شده است، امّا از جزئیّات آن چیزی بیان نشده است مفسران به کمک روایات و منابع…

آیا خداوند روح کسانی که زیاد گناه نکرده اند بین عذاب و آزادی قرار می دهند یا نه ؟

بسیاری از دانشمندان شیعه در این زمینه با استناد به احادیثی که در مورد وضع ثواب عقاب در جهان برزخ وارد شده ، عقیده دارند تمام کسانی که در گناه کرده و در کردار ناشایست خویش…

هدف از معاد و قیامت چیست ؟

چون خدا حق است ، کار باطل نمی کند ، و جهان بی هدف ، باطل است . بنابراین ، جهان متحرّک ، هدفی دارد که در آن جا آرام می گیرد . و آن عالم بهشت و قیامت است