بررسی برچسب

عالم معنا

عالم معنا چیست؟

عالم معنا تعبیر رایجی است که در موارد مختلف بکار می‌رود. یکی از موارد آن عالم متافیزیک و غیر ماده است؛ یعنی عالمی که با حواس ظاهری درک نمی‌شود در این صورت به عالم…