بررسی برچسب

عارف

معنای صحوْ و سُکر را توضیح دهید؟

مراتب و مراحل و منازلي كه اهل سلوك دارند، متعدد و با نام هاي محتلف است. هر حالتي را با اصطلاحي خاص بازگو نموده و از آن ياد مي كنند كه از اين ميان دو اصطلاح(سكر و صحو) است…

عارف و اندوه

میان حدیث هایی که عارف را اندوهگین می خوانند و روایاتی که عارف را بدون اندوه معرفی می کنند، چگونه می توان جمع کرد؟ پاسخ :طبق برخی احادیث، عارف، اندوهى ندارد ؛ امّا…