بررسی برچسب

صمد

الله الصمد یعنی چه؟

براى واژه "صمد" در واژه نامه ها، روایات و کلمات مفسران معانى زیادى ذکر شده است؛ نمونه هایی را از هر سه گروه(لغت، روایت و تفسیر) بیان می کنیم.