بررسی برچسب

صفات

آیا صفات خدا عین ذات خداست؟

آيا صفات خدا عین ذات خداست و اينكه آيا در روز ازل كه غير خدا موجودي نبوده، صفات فعل خدا بوده، اگر بوده چرا ظاهر نگشته بود. پاسخ: وجود خداوند همه صفات كمالي را دارد…

معنی یا ذالجلال والاکرام

كلمه ذُو الْجَلالِ وَ الْإِكْرامِ نامى از اسماى حسناى خدا است، كه به مفهوم خود تمامى اسماى جلال و اسماى جمال خدا را در بر مىگيرد.مسماى به اين نام در حقيقت ذات مقدسه خدايى…